parallax background

Ποιοι επιλέγουν τα θέματα στις Πανελλαδικές.

Τελευταία Νέα
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. για τη λήξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια.
19 Απριλίου, 2018
Στρατιωτικές Σχολές
Προκήρυξη Στρατιωτικές 2018
25 Απριλίου, 2018

"Τα μέλη της ΚΕΕ δεν είναι ισόβια. Κάθε χρόνο επιβάλλεται η ανανέωση της σύνθεσής της για προφανείς λόγους.

Και φέτος, όπως κάθε χρόνο θα συνυπάρξουν παλαιά και νέα μέλη, που η επιλογή τους , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, υπακούει σε επιστημονικά-εκπαιδευτικά κριτήρια και μόνο."


Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ορίζεται λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις.Τα ονόματα των μελών της δεν ανακοινώνονται και λαμβάνονται ειδικά μέτρα, προκειμένου, να εξασφαλιστεί η μυστικότητα και η αντικειμενικότητα της όλης διαδικασίας.

Τα μέλη της ΚΕΕ δεν είναι ισόβια. Κάθε χρόνο επιβάλλεται η ανανέωση της σύνθεσής της για προφανείς λόγους.

Και φέτος, όπως κάθε χρόνο θα συνυπάρξουν παλαιά και νέα μέλη, που η επιλογή τους , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, υπακούει σε επιστημονικά-εκπαιδευτικά κριτήρια και μόνο. Τ

α μέλη της ΚΕΕ δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν ότι τους έχει δοθεί αυτή αρμοδιότητα ούτε στη μάνα τους.

Mέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κρατούνται μυστικά από το υπουργείο Παιδείας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποια κριτήρια το υπουργείο Παιδείας επιλέγει τα πρόσωπα που με τις επιλογές τους κρίνουν την τύχη των υποψηφίων;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι οι εξής:

Από το υπουργείο Παιδείας καλούνται κάθε χρόνο οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων, να προτείνουν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων, εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων:ΠΕ02 Φιλολόγους (χωριστά για καθένα από τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα), ΠΕ03 Μαθηματικούς, ΠΕ04 (Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους), ΠΕ09 Οικονομολόγους, ΠΕ12 Ηλεκτρολόγους, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄), για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Δ΄ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄).

Κατά την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μετέχουν στην Κ.Ε.Ε. ως μέλη, να έχουν διδάξει το μάθημα της ειδικότητάς τους κατά το τρέχον σχολικό έτος .

β) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Κ.Ε.Ε σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια “ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ” ή “ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ” μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή.

γ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται για την ΓΕΕ συμπληρώνουν και υπογράφουν συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες και τις αποστείλουν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας , αναφέροντας την τάξη και το μάθημα που διδάσκουν οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο Λυκείου, οικίας και κινητό).

Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτωντων πανελλαδικών εξετάσεων
Στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων . Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεση τους.

Η Κ.Ε.Ε. καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα της έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των υποψηφίων σε αυτά.

Επίσης μπορεί να αποστέλλονται και στις Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.), οι οποίες τα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με καθηγητές συνδέσμους, όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβαση τους απευθείας από την Κ.Ε.Ε. Μαζί με τα θέματα αποστέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους υποψηφίους.

Δεν επιτρέπεται...

Τα μέλη τόσο της Κ.Ε.Ε. όσο και των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Εξεταστικού Κέντρου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κ.Ε.Ε. ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων.

Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο.

Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λ.Ε.Ε. ή των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής.

Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτό ορίζεται κατά περίσταση από τον πρόεδρο της οικείας Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

https://www.esos.gr

Αποστόλης Ζυμβραγάκης

Πηγή: https://e-didaskalia.blogspot.gr

parallax background

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: